ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

strong>INLEDNING

I. Definitioner

Termerna som definieras nedanför, och som börjar med stor bokstav, både i plural och singular, har följande betydelser i dessa bokningsvillkor:

Mottagare : innebär den person som använder upplevelsepresenten, som reserverar den valda Upplevelse och som kommer att utnyttja Upplevelsen.

Upplevelsepresent : Upplevelsepresenter publiceras och marknadsförs av Smartbox och låter Mottagaren få tillgång till en Upplevelse efter eget val från listan över tillgängliga Partner som finns på Webbsidan.

Upplevelsepresenter kommer i flera format: ”Presentboxen”, ”E-boxen”, ”Presentkort”, ”Webberbjudanden”, liksom ”Unika Upplevelser”:

 • De "Presentboxen" kommer i fysisk form med en låda som innehåller ett Värdebevis, liksom en pappersbroschyr som presenterar några av Partnerna som inkluderas i motsvarande erbjudande om Upplevelsepresent (hela listan över Partner kan ses på Webbsidan).
 • De "E-boxen" är en elektronisk version av Presentboxen.
 • De “Presentkort” Presentkort med saldo till att köpa valfri Upplevelsepresent på Smarbox.se.
 • “Webberbjudanden”, som enbart kommer i elektronisk form, är endast möjliga att köpa på Webbsidan.

"Unika Upplevelser", som enbart kommer i elektronisk form, motsvarar en Upplevelse som bara är giltig hos en enda tjänsteleverantör som redan är bestämd i erbjudandet.

Upplevelsepresenter åtföljs alltid av ett Värdebevis (se definition nedan).

Listan över Partners och Upplevelser för Upplevelsepresenterna kan tillgås direkt på Webbsidan.

Värdebevis (även kallade ”Pass” eller ”E-biljetter”) kan komma:

 • - i fysisk form med Presentboxen, Presentkortet eller Webberbjudande-versionen av ”Presentboxen”;
 • - i elektronisk form med E-boxen, Webberbjudande-versionen av ”Presentboxen” och Unika Upplevelser.

Värdebeviset har aldrig något värde i sig och används för att ta del av den valda Upplevelsen i utbyte mot Värdebeviset.

Upplevelse : innebär en vistelse, ett resepaket, eller någon av de tjänster som kan beskrivas som ”resetjänster”, i betydelsen ett paket som tillhandahålls av Partner till Mottagaren, och som är föremål för Partnerns tillgänglighet på de datum som valts av Mottagaren.

Turistpaket : betyder, i enlighet med Europaparlamentet och Europarådets direktiv 2015/2302 från den 25 november 2015 angående paketresor och relaterade resetjänster och motsvarande transponerad nationell lag, en kombination av minst två av de följande komponenterna, arrangerade i förväg av arrangören när de såldes, eller erbjuden till försäljning inkluderat i priset, och när tjänsten täcker en period längre än tjugofyra timmar eller inkluderar övernattningsboende:

 • - transport ;
 • - logi; och
 • - andra turisttjänster, som inte hör till transport eller logi, och som utgör en signifikant del av paketet.

Partner : refererar till den leverantör som listas hos Smartbox och som levererar Upplevelsen till Mottagaren

Parter : refererar till Mottagaren och/eller Smartbox.

Webbsida : innebär Smartbox-webbsidan som kan nås via den här webbadressen: https://www.smartbox.se/.

II. De Allmänna Bokningsvillkorens syfte och omfattning

Smartbox agerar som en mellanhand och offentliggör Upplevelsepresenter till förmån för sina Partner som tillhandahåller tjänsterna som erbjuds i Upplevelsepresenterna.

Smartbox erbjuder en mellanhandsplattform som tillåter Partner att publicera tillgängliga datum för de föreslagna Upplevelserna, genom vilken Mottagaren kan organisera, planera och boka en Upplevelse hos en av de tillgängliga Partnerna, liksom även ytterligare övernattningar och/eller logi.

Dessa Allmänna Bokningsvillkor syftar till att bestämma villkoren för tillgång till, och användning av, bokningsplattformen direkt av Mottagaren för att boka en av Upplevelserna som erbjuds av en av Partnerna.

Villkoren gäller för alla vistelsebokningar som gjorts genom bokningsplattformen eller genom kundtjänst.

Upplevelser som inte har bokats via Webbsidan eller genom kundstjänst, och bokats direkt hos Partner, kommer att vara föremål för Partnerns Allmänna Bokningsvillkor.

De kan ändras utan notifiering, och enbart de Allmänna Bokningsvillkoren på dagen för bokningen kommer att gälla. Mottagaren bekräftar förmågan att ingå kontrakt och garanterar ärligheten och korrektheten i den information som tillhandahålls av denne eller någon tredje part som använder Värdebeviset för plattformsbokning. Genom att boka en Upplevelse genom Webbsidan eller via Kundtjänst bekräftar Mottagaren att hen har läst och accepterat dessa Allmänna Bokningsvillkor.

De Allmänna Bokningsvillkoren är giltiga fr.o.m. 15 april 2019 och ersätter alla tidigare versioner av dessa villkor.

ARTIKEL 1: BILDANDE AV KONTRAKTET OCH BOKNINGSPROCESS

För att boka en Upplevelse kan Mottagaren göra sin bokning:

 • Antingen direkt och kostnadsfritt via Webbsidan under rubriken ”Jag har en Smartbox”;
 • Eller genom telefon till Kundservice på: (0) 8234222 från måndag till fredag, från 9.00 till 17.00, förutom allmänna helgdagar. Du påminns om att bokningar som genomförts av kunden är föremål för en bokningsavgift om 89kr;

Bokningen genomförs på följande sätt:

 • - Mottagaren registrerar sitt Värdebevis genom att klicka på rubrikerna ”Jag har en Smartbox” och ”Boka Hotell”
 • - Sedan kommer Mottagaren att kunna mata in sitt värdebevisnummer och den efterfrågade informationen;
 • - Genom att klicka på knappen ”Boka” i informationsfältet för Upplevelsepresenten, får Mottagaren tillgång till en sökskärm för tillgängliga Partner för sin Present och väljer den som önskas;
 • - Mottagaren inbjuds sedan att välja de(t) önskade datumen(t) och har även möjlighet att lägga till ytterligare övernattningar och/eller logi, liksom övriga andra aktiviteter som erbjuds av Partnern på bokningsplattformen.
 • När datum väljs kommer Mottagaren att se två färger:

  • Svart: det valda datumet är tillgängligt
  • Grå: det valda datumet är inte längre tillgängligt.
 • - Efter att ha valt önskad partner och datum får Mottagaren tillgång till en sammanfattningssida för hens bokning som summerar Upplevelserna som hen kommer att kunna utnyttja, de valda datumen och antalet personer som har tillgång till sådana Upplevelser, adress och kontaktinformation till Partner och en länk för att dela eventuella kommentarer. Mottagaren kan även indikera om hen önskar välja andra datum i det fall Partner avvisar bokningsförfrågan.
 • - Mottagaren måste sedan fylla i den efterfrågade informationen som angår hens identitet och personlig information och klicka på knappen ” Bekräfta bokning”.

I händelse av att de bestämmelser som anges i Europaparlamentet och Europarådets direktiv 2015/2302 från 25 november 2015 angående paketresor och relaterade resetjänster och motsvarande transponerad nationell lag är applicerbar på en bokning, kommer Smartbox att skicka motsvarande föravtalsinformation till Mottagaren före online-bokningen av Upplevelsen.

Men eftersom Smartbox enbart agerar som mellanhand för Partner, påminns Mottagaren om att resekontraktet som sluts under bokningen enbart kommer att knyta en Mottagare till Partnern, och att Smartbox aldrig blir en part i ett sådant kontrakt.

Därtill påminns Mottagaren om, angående logi och vistelse, att det är en regel för internationella hotell att man tar rummet i anspråk från 14.00 på ankomstdagen, och lämnar rummet före 12.00 på avresedagen. Ett rum som tas i anspråk före 14.00 eller återlämnas efter 12.00 kan komma att anses vara en ytterligare vistelsenatt. Men Mottagaren uppmanas att ta kontakt med Partner direkt för att ta reda på de specifika regler som gäller.

Angående klassificering av hotell och logi, motsvarar antalet stjärnor som har tillskrivits ett etablissemang i beskrivningen en klassificering som har uttalats av etablissemanget, eller som fastslagits med hänvisning till Svensk och europeiska standarder.

ARTIKEL 2: PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

Artikel 2.1: Pris

Upplevelserna till vilka Upplevelsepresenten hänvisar visas utan pris.
Mottagaren kan komma att behöva betala ytterligare kostnader på plats, direkt till vald Partner, särskilt relaterat till turistskatten, närvaro av barn, djur etc., enligt betalningsmetoder som erbjuds av Partnern.

Artikel 2.2: Betalningsvillkor

För att utnyttja den valda Upplevelsen måste Mottagaren ge Värdebeviset till Partnern.

ARTIKEL 3: INGEN ÅNGERRÄTT

Mottagaren meddelas uttryckligen att hen inte kommer att kunna utöva sin avbeställningsrätt avseende: avtal rörande resepaket, kontrakt avseende transport av passagerare, samt tillhandahållande av boende, godstransport, catering eller tjänster som relaterar till nöjesaktiviteter, som måste tillhandahållas vid ett specifikt datum eller period.

Därför är Upplevelserna som bokas på bokningsplattformen enbart föremål för villkoren för avbokning och ändring som redogörs för i dessa Allmänna Bokningsvillkor och ingen ångerrätt kan godkännas.

ARTIKEL 4: BOKNINGSBEVIS/ARKIVERING

Mottagaren meddelas uttryckligen att data som förvaras i Smartbox databaser har bevisvärde avseende utförda bokningar, om det inte förekommer något uppenbart fel som Mottagaren kan bevisa. Data på en dator eller ett elektroniskt medium som förvaras som vanligt är godtagbart och verkställbart bevis på samma villkor och med samma bevisvärde som vilket annat skriftligt dokument som helst som har mottagits och sparats.

ARTIKEL 5: ÄNDRING ELLER AVBOKNING AV BOKNINGEN

“Ändring” innebär en ändring av datum hos samma etablissemang och för samma Upplevelse. Alla andra fall kommer att anses som avbokning.

Artikel 5.1: Otillgänglighet, ändring eller avbokning av bokning av Smartbox eller den valda Partnern

Särskild uppmärksamhet ägnas för att säkerställa att den tillgänglighet som tillhandahållits av Partner är uppdaterad. Men under exceptionella och oundvikliga omständigheter kan Smartbox avboka den bokning som genomförts online via bokningsplattformen, genom att meddela Mottagaren utan otillbörlig försening, före början på Upplevelsen.

Smartbox kommer inte att vara skyldig Mottagaren någon kompensation.

Smartbox kan sedan komma att erbjuda Mottagaren:

 • - ett alternativt tillgängligt datum på samma plats som det som ursprungligen valdes;
 • - eller alternativ Upplevelse av motsvarande värde på det datum som ursprungligen valdes.

I varje fall kommer bokningen av avbokas utan kostnad, och Värdebevis kommer att återaktiveras.

Artikel 5.2: Ändring eller avbokning av bokningen av Mottagaren

Mottagaren kan avboka resekontraktet som slutits med Partnern vid bokningen vid vilket tillfälle som helst före början på Upplevelsen. Notera dock att om Upplevelsen avbokas mindre än 48 timmarföre datumet som bokats, kommer Värdebeviset att anses som använt av Mottagaren och kommer därför att gå förlorat. I händelse av exceptionella och oundvikliga omständigheter som inträffar vid eller nära destinationen, som har en signifikant inverkan på resekontraktets genomförande, har Mottagaren rätt att avboka kontraktet innan Upplevelsen påbörjats, utan att betala avbokningsavgift. I detta fall har även Mottagaren rätt till ersättning för eventuella ytterligare övernattningar/logi/Upplevelser som hen har betalat för och hens Värdebevis kommer att återaktiveras.

Oaktat föregående, kommer inte en avbruten Upplevelse, en avkortad Upplevelse, eller en Upplevelse som av någon anledning inte använts av Mottagaren, särskilt i händelse av att Mottagaren inte infinner sig hos en Partner eller infinner sig vid en annan plats än den som anges i den initiala bokningen, att ge upphov till återbetalning, och Värdebeviset kommer att anses som använt.

Avbokningen eller förfrågan om ändring kan enbart utföras genom att kontakta Kundtjänst per telefon på (0) 8234222 från måndag till fredag från 9.00 till 17.00.

ARTIKEL 6: TILLDELNING AV TURISTPAKETET

I enlighet med de bestämmelser som finns i Europaparlamentet och Europarådets direktiv 2015/2302 från 25 november 2015 angående paketresor och relaterade resetjänster och motsvarande transponerad nationell lag, kan Mottagaren tilldela sitt resekontrakt (som redan slutits med Partner – se artikel 1, ovan), givet att Smartbox och Partnern informeras genom rekommenderat brev med bekräftelse av mottagning, inte senare än 7 (sju) dagar före starten av Resepaketet eller tjänsten som kan beskrivas som en ”resetjänst” som del av en resa inom ramen för direktiv 2015/2302, genom att exakt ange efternamn, förnamn, och adress till den nya Mottagaren.

En Mottagare som önskar tilldela till sitt resekontrakt måste säkerställa att den nya Mottagaren möter alla kriterier som är nödvändiga för att utföra den valda och bokade Upplevelsen. (särskilt, men inte uteslutande, ålder eller person med funktionshinder). I händelse av att dessa kriterier inte möts av den nya innehavaren, kommer den Mottagare som har tilldelat sitt kontrakt att vara ensam ansvarig för det, och Värdebeviset kommer att anses vara använt, även om den nya innehavaren inte kunde utnyttja den valda Upplevelsen.

ARTIKEL 7: UTESLUTNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Mottagaren måste vara särskilt uppmärksam då hen matar in sin kontaktinformation och adress, inklusive de som angår hens identitet och personliga uppgifter. För detta ändamål bekräftar hen för Smartbox att all information som tillhandahållits genom bokningsplattformen är korrekt, uppdaterad och inte vilseledande på något sätt. Mottagaren meddelas och håller med om att information som angetts i syfte att validera en bokning är tillräckligt bevis på identitet. Informationen som anges av Mottagaren blir gällande så fort hen validerar den. All intervention som görs med Mottagarens användarnamn och lösenord kommer att anses vara gjord av Mottagaren och Mottagaren kommer att förbli ensamt ansvarig för den. Mottagaren frikänner uttryckligen Smartbox från allt ansvar i händelse av missbruk eller bedräglig användning av hens Värdebevis av tredje part.

Smartbox är mycket mån om kvaliteten och professionalismen hos valda Partner. Däremot kan det hända att några av dem behöver modifiera eller inte längre erbjuder sina Upplevelser, eller att Smartbox kan tvingas att inte längre hänvisa till dem av skäl som har att göra med kvaliteten och säkerheten hos Upplevelserna. I detta fall kommer vi att erbjuda en ändring och du kommer att ha valmöjlighet att acceptera ändringen, eller att be om en ny E-box till ett värde som motsvarar värdet på Värdebeviset och som enbart kan användas på Webbsidan.

Smartbox kan inte i något fall hållas ansvarig för bokningen som utförs av Mottagaren, särskilda datum och valda Upplevelser. Något fel som gjorts av Mottagaren kommer inte att innebära ansvar för Smartbox, oavsett konsekvenserna. På liknande sätt är inte Smartbox medveten om den tillgänglighet som publiceras online av tjänsteleverantören på dess bokningsplattform, och för vilken Smartbox inte utför något urval, verifiering, eller någon form av kontroll, och avseende vilken Smartbox enbart agerar som tekniskt webbhotell. Därför kan inte Smartbox hållas ansvarig för tillgängligheten som publiceras, och eventuella klagomål angående detta ska göras i första hand till Leverantören.

ARTIKEL 8: KLAGOMÅL

Förutom i fall av force majeure och utan att det påverkar möjliga rättsmedel måste alla klagomål lämnas, med understödjande dokument, med rekommenderat brev med bekräftelse på mottagande, till den här adressen Smartbox Group Ltd - Customer Service - Joyce’s Court, Block A, Talbot St, Dublin 1, D01 FV59, Ireland. och även genom att skicka e-post till: kundservice@smartbox.com.

ARTIKEL 9: KUNDSERVICE

Alla förfrågningar om information och klargörande angående, i synnerhet, bokningen eller utförandet av Upplevelser, bör skickas till Smartbox:

 • Antingen direkt genom Webbsidan i avdelningen ”Kontakta oss”;
 • Eller genom e-post till: kundservice@smartbox.com med medföljande stödjande dokument;
 • Eller genom telefon: (0) 8234222 från måndag till fredag från 9.00 till 17.00, förutom på allmänna helgdagar;

ARTIKEL 10: PERSONLIGA DATA

Mottagaren är meddelad om, och godtar, att Smartbox insamlar och hanterar personlig information som samlas under skapandet av hens konto och användning av bokningsplattformen, i enlighet med de bestämmelser som finns i reglerna för skydd av personliga data. Smartbox integritetsskydd står i detalj i dokumentet vid namn ” Integritetsskyddspolicy”, och som Mottagaren särskilt inbjuds att läsa.

ARTIKEL 11: KONTRAKTETS INTEGRITET

Om Smartbox inte utnyttjar någon av klausulerna i dessa Allmänna Bokningsvillkor vid ett givet tillfälle ska det inte tolkas som ett upphävande av någon av dessa villkor vid ett senare tillfälle.

Om någon av dessa bestämmelser skulle förklaras ogiltiga eller anses vara oskrivna, kommer giltigheten av de återstående bestämmelserna i de allmänna bokningsvillkoren inte att ifrågasättas.

ARTIKEL 12: APPLICERBAR LAG

Lagen som reglerar dessa Allmänna Bokningsvillkor, kontraktet vid tidpunkten för en bokning via Webbplatsen av en Mottagare är Svenk lag för alla tvister som särskilt rör deras giltighet, tolkning, genomförande eller uppsägning

ARTIKEL 13: KOMPETENT RÄTTSKIPNING - TVISTLÖSNING

Avseende eventuella tvister åtar sig Parterna, före några rättsliga åtgärder, att i god tro få till stånd en vänskaplig lösning inom trettio (30) dagar. Eventuella klagomål måste därför först göras skriftligt till Smartbox Kundtjänst genom att fylla i formuläret som finns tillgängligt på Webbplatsen eller genom att kontakta Smartbox med bilagor på följande adress: Smartbox Group Ltd - Customer Service - Joyce’s Court, Block A, Talbot St, Dublin 1, D01 FV59, Ireland.

Mottagaren informeras om att hen även kan lämna in ett klagomål till European Online Platform for Dispute Resolution på denna webbadress: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false, genom att använda följande adress som kontaktadress till Smartbox: juridique@smartbox.com.

Om ingen vänskaplig överenskommelse kan nås kommer dispyten att hänskjutas till de Svenk domstolarnas exklusiva rättskipning.

Copyright Smartbox 2019

DET STÖRSTA UTBUDET Fler än 2.500 upplevelser1
ENKEL ATT ANVÄNDA Med Smartbox exklusiva tjänster
KVALITETSUPPLEVELSER Noggrant utvalda och utvärderade

SE NYHETER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med det senaste om Smartbox.

Din e-postadress blir insamlad av Smartbox Group Sverige med det enda syftet att skicka Smartbox nyhetsbrev och kampanjer. Du kan avprenumerera från dessa utskick när som helst genom att klicka på avprenumerera/ unsubscribe-länken, som finns längst ner i alla mejl.

Stäng

Ange din e-postadress för att få information när #BONGO# finns i lager.